Tổng Hợp Code Tiện ích Hay Dùng cho Blogger Blogspot

Các code tiện ích dưới đây mình sưu tầm cũng chỉ mục đích giúp cho blog của các bạn thêm phần phong phú... Con khá là nhiều code tiện ích cho blogger blogspot hay mình sẽ sưu tầm và chia sẻ cho các bạn trong thời gian sớm nhất. Những thắc mắc các bạn vui lòng comment bên dưới để được hỗ trợ 


Trong blogspot, khi bạn bắt đầu tạo lập một website thì những tiện ích được chia sẻ ngay sau đây sẽ rất hữu ích để tăng tính chuyên nghiệp cho sản phẩm của bạn. Hãy khám phá Tổng Hợp Các Code Tiện Ích Hay Dùng Cho Blogspot.
1. Code widget Hỗ Trợ Trực Tuyến
<p style="text-align: center"><span style="font-size: large"><span style="font-family: Verdana"><span style="color: 
rgb(0,0,255)"><span style="color: rgb(0,0,128)"><span class="style5"><span style="color: rgb(0,128,128)">Support.codeSEO</span> <a href="ymsgr:sendim?ccniny">
<img src='http://opi.yahoo.com/online?u=ccniny&m=g&t=2'/></a></span></span></span></span></span></p>
<div style='text-align: center;'> 
<b><span class='Apple-style-span' style="font-size:200%;color:red;">01226 222 365</span></b></div>
 Sửa những nội dung tô màu xanh thành thông tin liên hệ của bạn.
Code này hỗ trợ trực tuyến cho yahoo. nhiều doanh nghiệp vẫn dùng yahoo để support cho thành viên của mình
2. Code Đếm ngược thời gian
Rất tiện dụng dành cho những trang mua hàng có giới hạn thời gian mua sắm
<script type="text/javascript">
var year=2014;//năm
var month=5;//tháng 
var day=15;//ngày
var h=12;//giờ
var i=0;//phút
var s=0;//giây
dateFuture1 = new Date(year,month,day,h,i,s);
function GetCount(ddate,iid){

dateNow = new Date(); //grab current date
amount = ddate.getTime() - dateNow.getTime(); //calc milliseconds between dates
delete dateNow;

// if time is already past
if(amount < 0){
document.getElementById(iid).innerHTML="Now!";
}
// else date is still good
else{
days=0;hours=0;mins=0;secs=0;out="";

amount = Math.floor(amount/1000);//kill the "milliseconds" so just secs

days=Math.floor(amount/86400);//days
amount=amount%86400;

hours=Math.floor(amount/3600);//hours
amount=amount%3600;

mins=Math.floor(amount/60);//minutes
amount=amount%60;

secs=Math.floor(amount);//seconds
out += (days<=9?'0':'')+days +" "+((days==1)?"Ngày":"Ngày")+", ";
out += (hours<=9?'0':'')+hours +" "+((hours==1)?"hour":"Giờ")+", ";
out += (mins<=9?'0':'')+mins +" "+((mins==1)?"min":"Phút")+", ";
out += (secs<=9?'0':'')+secs +" "+((secs==1)?"sec":"Giây")+", ";
out = out.substr(0,out.length-2);
document.getElementById(iid).innerHTML=out;

setTimeout(function(){GetCount(ddate,iid)}, 1000);
}
}

window.onload=function(){
GetCount(dateFuture1, 'countbox1');
//you can add additional countdowns here (just make sure you create dateFuture2 and countbox2 etc for each)
};
</script>
<div id="countbox1"></div>
 Chú ý: 
- Tháng phải trừ đi 1
Ví dụ: 
Ngày bạn kết thúc: 12:00:00 14-6-2014
Thì chuyển thành: 12:00:00 14-5-2014     
- Bạn chỉnh sửa lại thông tin cho phù hợp:
var year=2014;//năm
var month=5;//tháng 
var day=15;//ngày
var h=12;//giờ
var i=0;//phút
var s=0;//giây
- Thời gian bắt đầu là thời gian mật định trên máy của khách hàng

3. Code chạy hình ảnh từ dưới lên
<marquee height="200" direction="UP" scrolldelay="5" scrollamount="2" onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()"> 
<a href="Your link"><img border="0" src="http://4.bp.blogspot.com/-M3DZdGFLF2M/T7KO_o-TnHI/AAAAAAAAAHE/Qfqr-wkqyaI/s1600/tomato.jpg" width="290" height="250" />
<a href="Your link"><img border="0" src="http://3.bp.blogspot.com/-HHq4XLq5GTc/U4Sr1tBaC6I/AAAAAAAAAAo/nIn9fLLhRYg/s1600/google-drive.jpg" width="290" height="150" /></a>
<a href="Your link"><img border="0" src="http://4.bp.blogspot.com/-M3DZdGFLF2M/T7KO_o-TnHI/AAAAAAAAAHE/Qfqr-wkqyaI/s1600/tomato.jpg" width="290" height="250" />
</a>
<a href="Your link"><img border="0" src="http://1.bp.blogspot.com/-IUM3hbOU8mM/T7KRQIFKyqI/AAAAAAAAAHg/3kpBvjaGfcQ/s1600/15.JPG" width="290" height="250" />
</a>
</marquee>
 Bạn điều chỉnh các nội dung sao cho phù hợp:
- height="200": Chiều cao của khung ảnh chạy
- "Your link": Thay bằng link bạn muốn liên kết đến
http://3.bp.blogspot.com/-HHq4XLq5GTc/U4Sr1tBaC6I/AAAAAAAAAAo/nIn9fLLhRYg/s1600/google-drive.jpg: Thay hết bằng hình ảnh bạn muốn hiển thị. 

4. Code banner chạy dọ 2 bên web
Lựa chọn 1: Banner cố định khi lăn chuột
<div id="left_ads_float">
        <a href="Your Link" target="_blank"><img border="0" src="http://3.bp.blogspot.com/-NyRs0qSZyqE/U5sQmqOLbOI/AAAAAAAAAKs/ZxafFowRyzY/s1600/banner-truot-2-ben.png" width="120" /></a>
    </div>
    <div id="right_ads_float">
       <a href="Your Link" target="_blank"><img border="0" src="http://3.bp.blogspot.com/-NyRs0qSZyqE/U5sQmqOLbOI/AAAAAAAAAKs/ZxafFowRyzY/s1600/banner-truot-2-ben.png" width="120" /></a>
    </div>
<style>
#left_ads_float
{
    bottom:24px;
    left: 10px;
    position:fixed; }
#right_ads_float
{
    bottom:24px;
    right: 10px;
    position:fixed;
}
</style>
<script>
var vtlai_remove_fads=false;
function vtlai_check_adswidth()
    {
        if(vtlai_remove_fads)
        {
            document.getElementById('left_ads_float').style.display='none';
            document.getElementById('right_ads_float').style.display='none';
            return;
        }else if(document.cookie.indexOf('vtlai_remove_float_ads')!=-1)
        {
            vtlai_remove_fads=true;
            vtlai_check_adswidth();
            return;
        }
        else
        {
            var lwidth=parseInt(document.body.clientWidth);
            if(lwidth<1110)
            {
                document.getElementById('left_ads_float').style.display='none';
                document.getElementById('right_ads_float').style.display='none';
            }
            else
            {
                document.getElementById('left_ads_float').style.display='block';
                document.getElementById('right_ads_float').style.display='block';
            }
            setTimeout('vtlai_check_adswidth()',10);
        }
    }
</script>
Bạn chỉnh sửa "your link" thành đường dẫn bạn muốn trỏ đến. Nếu bạn biết về code thỉ chỉnh sửa thêm phần tô đỏ. Nếu không bạn giữ nguyên.

Lựa chọn 2: Banner trượt khi lăn chuột 
<div id="divAdRight" style="display: none; position: absolute; TOP: 0px">    
<a href="your link"><img src="http://3.bp.blogspot.com/-NyRs0qSZyqE/U5sQmqOLbOI/AAAAAAAAAKs/ZxafFowRyzY/s1600/banner-truot-2-ben.pngwidth="125" /></a>
</div>    
<div id="divAdLeft"  style="display: none; position: absolute; TOP: 0px">    
<a href="your link"><img src="http://3.bp.blogspot.com/-NyRs0qSZyqE/U5sQmqOLbOI/AAAAAAAAAKs/ZxafFowRyzY/s1600/banner-truot-2-ben.pngwidth="125" /></a>    
</div>
    
<script>    
    function FloatTopDiv()    
    {    
        startLX = ((document.body.clientWidth -MainContentW)/2)-LeftBannerW-LeftAdjust , startLY = TopAdjust+80;    
        startRX = ((document.body.clientWidth -MainContentW)/2)+MainContentW+RightAdjust , startRY = TopAdjust+80;    
        var d = document;    
        function ml(id)    
        {    
            var el=d.getElementById?d.getElementById(id):d.all?d.all[id]:d.layers[id];   
            el.sP=function(x,y){this.style.left=x + 'px';this.style.top=y + 'px';};    
            el.x = startRX;    
            el.y = startRY;    
            return el;    
        }    
        function m2(id)    
        {    
            var e2=d.getElementById?d.getElementById(id):d.all?d.all[id]:d.layers[id];    
            e2.sP=function(x,y){this.style.left=x + 'px';this.style.top=y + 'px';};    
            e2.x = startLX;    
            e2.y = startLY;    
            return e2;    
        }    
        window.stayTopLeft=function()    
        {    
            if (document.documentElement && document.documentElement.scrollTop)    
                var pY =  document.documentElement.scrollTop;    
            else if (document.body)    
                var pY =  document.body.scrollTop;    
             if (document.body.scrollTop > 30){startLY = 3;startRY = 3;} else  {startLY = TopAdjust;startRY = TopAdjust;};    
            ftlObj.y += (pY+startRY-ftlObj.y)/16;    
            ftlObj.sP(ftlObj.x, ftlObj.y);    
            ftlObj2.y += (pY+startLY-ftlObj2.y)/16;    
            ftlObj2.sP(ftlObj2.x, ftlObj2.y);    
            setTimeout("stayTopLeft()", 1);    
        }    
        ftlObj = ml("divAdRight");    
        //stayTopLeft();    
        ftlObj2 = m2("divAdLeft");    
        stayTopLeft();    
    }    
    function ShowAdDiv()    
    {    
        var objAdDivRight = document.getElementById("divAdRight");    
        var objAdDivLeft = document.getElementById("divAdLeft");      
        if (document.body.clientWidth < 1000)    
        {    
            objAdDivRight.style.display = "none";    
            objAdDivLeft.style.display = "none";    
        }    
        else    
        {    
            objAdDivRight.style.display = "block";    
            objAdDivLeft.style.display = "block";    
            FloatTopDiv();    
        }    
    }
</script>    
<script>    
document.write("<script type='text/javascript' language='javascript'>MainContentW = 1000;LeftBannerW = 125;RightBannerW = 125;LeftAdjust = 5;RightAdjust = 5;TopAdjust = 10;ShowAdDiv();window.onresize=ShowAdDiv;;<\/script>");    

</script>
Bạn thực hiện chỉnh sửa tương tự như lựa chọn 1. Có thêm chú ý sau:
LeftAdjust = 5: khoảng cách từ mép trái trang blog đến banner
RightAdjust = 5: khoảng cách từ mép phải trang blog đến banner
TopAdjust = 10: khoảng cách từ mép trên trang blog đến banner

5. Code chèn Facebook like box vào blogspot
Cách 1:  Bạn copy code bên dưới, sau đó tạo một widget HTML/javascript và dán code này vào
<iframe src="//www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnguoichiase&amp; width=295&amp; height=350&amp; colorscheme=light&amp; show_faces=true&amp; border_color&amp; stream=false&amp; header=true" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:295pxheight:350px;" allowtransparency="true"></iframe>
Bạn chỉnh sửa phần tô đậm màu đỏ thành tên fanpage của bạn. width:295pxheight:350px là chiều rộng và chiều cao của like box
Cách 2: Bạn vào đăng nhập vào fanpage và điều chỉnh như mong muốn theo đường dẫn phía dưới
https://developers.facebook.com/docs/plugins/like-box-for-pages


Công Cụ TEST Thử CODE JS CSS HTML Trước Khi Coppy

Bài Viết Cùng Chuyên Mục

Comment - Bình Luận


Biểu Tượng Cảm XúcBiểu Tượng Cảm Xúc